724 374 127(po-pá 11-13 a 14-18, so 11-13)

Praktické informace při reklamacích

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Rockster Music s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. 

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

 

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

 

Jaké dokumenty přiložit

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. 

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu.

 

Kde zboží vrátit

Prodejna Rockster Music, Štefánikova 249/30, Praha 5-Smíchov.

 

Vrácení peněz

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

 

Přehledné shrnutí vrácení zboží

 • od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů
 • lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží
 • končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den
 • odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty
 • rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14denní lhůtě. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče
 • zboží nemusí být ve 14denní lhůtě vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu
 • ve 14denní lhůtě je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží
 • peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno)

 

Postup reklamace

 • Přineste zboží osobně na adresu Rockster Music, Štefánikova 249/30, Praha 5-Smíchov.
 • Pošlete zboží poštou či přepravní společností na adresu Rockster Music, s.r.o. - Reklamace, Štefánikova 249/30, Praha 5-Smíchov, 15000, Tel.: +420 257 224 983

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o koupi (faktura, pokladní blok) a vyplněný reklamační list Reklamacni List (pdf, 23.8 kB).

 

Řešení situací spojených s reklamacemi

 

Přijaté zboží je poškozené

 • Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
 • Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.
 • Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce a také naši společnost. Rockster Music posílá zboží PPL a oznámení učiňte do 3 pracovních dnů na tel. 840 775 775. Rockster Music kontaktujte na telefonním čísle: +420 257 224 983 .

 

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému zboží

 • Co nejdříve nás kontaktujte na telefonním čísle: +420 257 224 983 případne pomocí e-mailu rockster@rockster.cz
 • Přiložte reklamační list. Reklamacni List (pdf, 23.8 kB).

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

 • V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
 • V případě, že jste firma, snažíme se vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

 

 

  

Práva z vadného plnění

 

obchodní společnosti Rockster Music s.r.o.

se sídlem Štefánikova 249/30, Praha 5, 15000

identifikační číslo: 24785601

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 174078

pro zboží prodané prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rockster.cz

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží:

  Rockster Music s.r.o.

  Štefánikova 249/30, Praha 5, 15000

  rockster@rockster.cz
  tel: +420 257 224 983
  Provozní doba: 11 - 18:00 (pracovní dny)

 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Jestliže se jedná o tyto případy má spotřebitel právo:

 • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží pokud je skladem nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží pokud je skladem nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 Vyřízení reklamace

 • V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
 • Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu na adrese prodejny Štefánikova 249/30, Praha 5.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 • Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 • Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
 • Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na  provozovně prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 • Reklamační list pro uplatnění reklamace - Reklamacni List (pdf, 23.8 kB)

 

V Praze dne 1.1.2017